Stiftelsen Krica

Krica Behandling och Utbildning övergick 2008 från stiftelseform till att drivas som aktiebolag.

Förändringen genomfördes som ett led i vår vilja att vidareutveckla och expandera verksamheten. Stiftelsen Krica finns kvar och ett nära samarbete har upprättats mellan stiftelsen Krica och Krica Behandling och Utbildning AB. Intentionen är att samverka kring projekt gällande metodutveckling, utbildning och kvalitet.

I stiftelsen Kricas styrelse ingår styrelseordförande Lauri Nevonen, docent/leg. psykoterapeut samt övriga ledamöter Elisabeth Tamm, jurist, Claes Ternheim, civilekonom samt adjungerad ledamot Maria Edlund VD/leg. psykoterapeut Krica Behandling och Utbildning .

Stiftelsen kan kontaktas via mail styrelsen.stiftelsenkrica@krica.se

Stiftelsen Kricas forskningsstipendium

Bakgrund

Stiftelsen Kricas grundare är RFMA, Riksförbundet mot alkohol och narkotika.

Stiftelsens Krica tillkom för att, via ett behandlingshem, behandla och vårda psykiskt sjuka personer med förvirringstillstånd och viss missbruk.  Stiftelsen skall samverka med myndigheter, organisationer och enskilda personer och driva en vård på miljöterapeutisk grund med psykodynamisk inriktning och med tyngdpunkten lagd på en psykosocial habilitering.

Behandlingshemmet Kricagården ligger i en vacker och rofylld miljö vid Mälaren, femton minuter från Stockholms Central och vården som bedrivs där riktar sig till ungdomar med en psykisk sjukdom och med olika former av beteendestörningar samt förvirringstillstånd.

Behandlingshemmet har plats för 12 ungdomar i ålder 14-20 år med psykiatriska, personlighetsmässiga och psykosociala problem. Behandlingen utgår från ett fast och strukturerat miljöterapeutiskt arbetssätt med komplement av grupp-, familj- och psykoterapeutiska insatser.

I anslutning till behandlingshemmet bidrar stiftelsen till att utveckla behandlingsmetoder, adekvat utbildning och handledning för behandlingspersonalen. Styrelsen har under år 2012 instiftat och startar under 2014 Stiftelsen Kricas Forskningsstipendium som stöd och kunskapsutveckling inom ämnet. Stiftelsen Krica har ett nära samarbete med Krica Behandling och Utbildning AB. Samverkan sker kring projekt gällande metodutveckling, utbildning och kvalitet.

Stiftelsen Krica stipendium år 2014 – 2016

Stiftelsen Krica vill genom ett årligt stipendium på 100 000 SEK, under perioden år 2014 – 2016, stödja en ung lovande doktorand inom medicin eller beteendevetenskap i Sverige som forskar på psykiska och/eller sociala problem med inriktning mot patientnära behandlingsforskning. Stipendiet riktar sig inte till forskningsområden med fokus på missbruk eller kriminalitet.

Utvecklar kunskap inom ämnet

Stipendiaten skall vara under 40 år när stipendiet delas ut första gången. Det föreligger krav på att stipendiaten årligen inför styrelsen redovisar sitt pågående doktorandprojekt och den progress som finns. Stipendiet är att betrakta som ett driftsbidrag som skall underlätta stipendiatens/doktorandens forskningsarbete. Använda medel skall redovisas årligen till kassören i styrelsen. Det ligger i stiftelsens intresse att följa forskningsarbetet på nära håll.

Urvalsprocessen

Stiftelsens styrelse kommer att utse tre stycken doktorander av de sökande som under 30 minuter får presentera sitt forskningsprojekt. De tre presentatörerna meddelas beslutet via e-post. Beslutet går inte att överklaga. Ansökningshandlingar enligt nedan.

Stockholm, 2013-08-30

Rolf Svärd, ordförande

Stipendieansökan

Skriv en projektbeskrivning för hela treårsperioden och bifoga den som en word- eller pdf-fil. Den får bestå av maximalt 3 A4-sidor. Använd Times New Roman och teckenstorlek 12 punkter. Skicka den till styrelsen.stiftelsenkrica@krica.se senast den 15 november 2013.

Projektbeskrivningen ska ha följande rubriker:

  1. 1.    Personliga uppgifter
  • Sökandens namn, födelseår, kön, adress, telefon, e-post, ev. tjänst
  • Universitet, Institution, antagningsår, handledare, genomförda forskarutbildningskurser, relevanta examen
  • Progress inom forskarutbildningen (vad är gjort och vad återstår att göra?)
  • Halvtidskontroll, planerad disputation
  • Ange till vilket bankkonto beviljade medel skall överföras:
  1. 2.    Syfte och frågeställningar

Redogör för doktorandprojektets titel, övergripande syfte, vetenskapliga frågeställningar, inriktning och avgränsningar.

3. Forskningens betydelse och genomförande

4. Kommunikation

Beskriv hur resultaten skall kommuniceras. Vid alla kommunikationsaktiviteter ska det framgå att forskningen är finansierad av Stiftelsen Krica

5. Budget

Redovisa en översikt av användningsområdena för medlen

6. Övriga projektdeltagare

Ange övriga projektdeltagare; namn, titel och funktion i ditt doktorandprojekt.

7. Sökta respektive erhållna projektmedel från annan finansiär

Ange här eventuella andra medel som finns i doktorandprojektet

 

 

 

 

 

Lyssna på föreläsningarna från Unga vuxna-dagarna 2018

Läs mer här!

Miljöterapiutbildning

Läs mer här!