Kvalitet

Uppföljning och utvärdering har en central roll i vårt arbete. Det är så vi kan se vad som fungerar bäst och säkerställa att förändringar verkligen leder till förbättringar. Vi arbetar med följande system, riktlinjer och metoder:

ISO 9001 Kvalitet, 14001 Miljö och 45001 Arbetsmiljö
För att göra rätt saker på rätt sätt arbetar vi fortlöpande med kvalitetsledningssystemet ISO 9001 avseende kvalitet samt ISO 14001 för miljö och ISO 45001 för arbetsmiljö. Certifikatet avser vård, behandling och utredning av barn, ungdomar och unga vuxna med psykisk ohälsa och deras familjer, samt utbildning och handledning av yrkesverksamma. Systemet stödjer och leder vår organisation i vår strävan att ständigt förbättra och utveckla våra verksamheter.

Socialstyrelsen
Vi arbetar kontinuerligt med samtliga Socialstyrelsens föreskrifter: SOSFS 2003:20 ”Hem för vård och boende” och SOSFS 2011:9 ”Föreskrifter och allmänna råd om ledning för systematiskt kvalitetsarbete”.

Hos oss är alla välkomna!
Krica har genomgått RFSLs HBTQI-certifiering, vars mål är att organisationer ska arbeta strategiskt i syfte att erbjuda en god arbetsmiljö för anställda och ett respektfullt bemötande av ungdomar och unga vuxna utifrån ett HBTQI-perspektiv.

Krica är HBTQI- certifierade sedan 2011. Samtliga medarbetare har genomgått HBTQI-utbildningen. Varje enhet har en HBTQI-ansvarig som aktivt arbetar för allas rätt att bli behandlade lika oavsett sexuell läggning, identitet eller könsuttryck. Vi arbetar för en inkluderande miljö där rättighetsfrågor ständigt tas upp. Personalen uppmuntras arbeta normbrytande och att se till olika livsvillkor.

Behandlingsutvärdering
ORS – Outcome Rating Scale
Skattningsformuläret som används inom Kricas behandlingsutvärdering utgår ifrån ORS, Outcome Rating Scale framtaget av Scott Miller och Barry Duncan. ORS är ett enkelt uppföljningsinstrument vilket med hjälp av skattningsskalor möjliggör att systematiskt följa en insats och utvärdera se hur den påverkar klientens liv. De fyra områden som klienten skattar nuläget för på skalor är:

  • Individuellt – personligt välbefinnande
  • Nära relationer – familj och andra nära relationer
  • Sysselsättning – skola, jobb etc.
  • Allmänt – livet som helhet

CORE + CSQ8
För att kvalitetssäkra den behandling vi erbjuder på Ungavuxna använder vi oss av utvärderingsinstrumenten Core (Clinical Outcomes in Routine Evaluation – Outcome Measure) samt CSQ8:

  • Core är en ”före-efter”-självskattning som fylls i av klienten vid första och sista besöket i syfte att mäta den psykiska hälsan. Instrumentet består av 34 påståenden avseende välbefinnande, problem/symtom, fungerande och risker.
  • CSQ8 är en självskattning avseende tillfredsställelse med psykoterapin. Den fylls i vid sista besöket. Instrumentet består av 8 påståenden där klienten skattar sin nöjdhet med den behandling han/hon har fått.

Barnkonventionen
I alla våra verksamheter tillämpas självklart barnkonventionen. Barnet, ungdomen, dennes familj och placeringsansvariga som är delaktiga i behandlingen bemöts med respekt, förståelse, lyhördhet.

Varje barn har rätt att överleva, leva och utvecklas.

 

Kostnadsfritt frukostseminarium "Empatitrötthet" 30/5 Örebro, 31/5 Stockholm

Läs mer här!

Ramavtal SKR/Adda och Krica - alla kommuner

Läs mer här!