Kvalitet

Kvalitet är ett av våra viktigaste ledord. Därför har uppföljning och utvärdering en central roll i vårt arbete. Det är så vi kan se vad som fungerar bäst och säkerställa att förändringar verkligen leder till förbättringar. Vi arbetar med följande system, riktlinjer och metoder:

ISO 9001
För att göra rätt saker på rätt sätt arbetar vi fortlöpande med kvalitetlednings-systemet SS-EN ISO 9001:2008. Certifikatet avser vård, behandling och utredning av barn, ungdomar och unga vuxna med psykisk ohälsa och deras familjer, samt utbildning och handledning av yrkesverksamma. Systemet stödjer och leder vår organisation i vår strävan att ständigt förbättra och utveckla våra verksamheter.

iso9001mini_

Socialstyrelsen
Vi arbetar kontinuerligt med samtliga Socialstyrelsens föreskrifter: SOSFS 2003:20 ”Hem för vård och boende” och SOSFS 2011:9 ”Föreskrifter och allmänna råd om ledning för systematiskt kvalitetsarbete”.

Hos oss är alla välkomna!
Krica har genomgått RFSLs HBTQ-certifiering, vars mål är att organisationer ska arbeta strategiskt i syfte att erbjuda en god arbetsmiljö för anställda och ett respektfullt bemötande av ungdomar och unga vuxna utifrån ett HBTQ-perspektiv.

Krica är HBTQ- certifierade sedan 2011. Samtliga medarbetare har genomgått HBTQ-utbildningen. Varje enhet har en HBTQ- ansvarig som aktivt arbetar för allas rätt att bli behandlade lika oavsett sexuell läggning, identitet eller könsuttryck. Vi arbetar för en inkluderande miljö där rättighetsfrågor ständigt tas upp. Personalen uppmuntras arbeta normbrytande och att se till olika livsvillkor.

HBTQ-certifierad

Effektmätning
Krica behandling och utbildning AB utför en systematisk utvärdering av företagets verksamheter.  Detta innebär att klienter som placeras på något av HVB-hemmen eller i träningslägenhet ska fylla i behandlingsutvärderingsinstrumenten AUDIT, DUDIT, HAD och KASAM.

CORE + CSQ8
För att kvalitetssäkra den behandling vi erbjuder på Ungavuxna använder vi oss av utvärderingsinstrumenten Core (Clinical Outcomes in Routine Evaluation – Outcome Measure) samt CSQ8:

  • Core är en ”före-efter”-självskattning som fylls i av klienten vid första och sista besöket i syfte att mäta den psykiska hälsan. Instrumentet består av 34 påståenden avseende välbefinnande, problem/symtom, fungerande och risker.
  • CSQ8 är en självskattning avseende tillfredsställelse med psykoterapin. Den fylls i vid sista besöket. Instrumentet består av 8 påståenden där klienten skattar sin nöjdhet med den behandling han/hon har fått.

SASB
Vi arbetar även med självskattningsinstrumentet SASB – självbild. Det är ett instrument gällande självbild och symptom.
Syftet med självbildinstrumentet är att kunna göra en jämförelse av ungdomens självbild när behandlingen inleds och efter avslutad behandling. Syftet är också att använda underlaget för behandlingen.

Barnkonventionen
I alla våra verksamheter tillämpas självklart barnkonventionen. Barnet, ungdomen, dennes familj och placeringsansvariga som är delaktiga i behandlingen bemöts med respekt, förståelse, lyhördhet.

Varje barn har rätt att överleva, leva och utvecklas.

Utvärdering KI
Konsultbyrån Triolog gjorde i samarbete med Karolinska Institutet (1999) och Stockholms Universitet (1996) utvärderingar av vår verksamhet beträffande behandlingsresultat. De erfarenheterna lade grunden för det strukturerade kvalitetsarbete vi bedriver idag.

Krica levererar effektiv behandling som ger märkbart goda resultat.

 

Nu är vi på plats i vårt nya fina hus i Vendelsö!

Läs mer här!

Trädgårdsvillan i Hägersten flyttar till ett nytt hus i Vendelsö.

Läs mer här!